Årsmötet 2007Årsmötet 2007 blev ett ganska lungt möte men många ändringar röstades igenom och främst gällande Svarttjärn. I år försvinner svarttjärnsgruppen men att vi hoppas på lika stor närvaro vid arbetsdagen och i år blir det bara öring på kroken.

Årsmötet hölls i år på vinden i gjuteriet den 13 februari och 10 medlemmar närvarade. Varför så få kom är oklart, men att en del var sjuka och samtidigt pågick VM i skidor vilket kanske höll några andra hemma. En kortare sammanfattning av mötet följer.

Jag själv utlystes till ordförande och Stefan Cederstedt tog hand om protokollet. Förra årets verksamhet återspeglades och det stora för året får väl anses vara grusning av södra backen upp till svarttjärn samt frågan om vem som låst bommen till dito på arbetsdagen. Det sistnämnda är fortfarande oklart.

Kassör Laszlo Szabo redovisade sedan för ekonomin och året har gått mycket bra. Budgeten föll väl ut och årets resultat slutade med en vinst på
2 250 kronor och omsättningen på 40100 kronor. En fråga från medlemmarna var hur mycket gruset till södra vägen kostade och detta var totalt 6 979 kronor. Revisorerna fann inget att anmärka på och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Laszlo redovisade därefter budgetförslaget för 2007. Fördelningen mellan föreningens verksamheter är enligt budgetförslaget att 58 procent av intäkterna går till Svarttjärn (fisk och material), 22 procent till fasta kostnader och 17 procent till aktiviteter (föreläsningar, stipendier och fiskeresor). De sista 3 procent är den förväntade vinsten och inkomsterna förväntas bli
43 200 kronor. Årsmötet godkände denna budget.

Valberedningen, Ulf Olsson samt Hans-Åke Höber, hade av styrelsen fått i uppdrag att försöka hitta två styrelsemedlemmar att ersätta Tobias Rådberg som under året avsagt sig sin plats och Lars Gustafsson som även han sagt sig vilja avstå. Man tillkännagav att man haft svårt att få tag på kandidater och lade därför fram ett förslag att styrelsen skulle sänkas från sju till fem styrelsemedlemmar. En del diskussioner uppstod men årsmötet beslutade att göra ett försök på ett år med fem styrelsemedlemmar. Dessa är som följer:

Ordförande: Tommy Kallerdahl (omval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Sekreterare: Stefan Cederstedt (omval)
Ledamot: Christer Spethz (omval)
Ledamot: Pär Stenström (omval)


Till revisorer valdes Karl-Erik Röjder och Jan Åke Fritiofsson och till revisorsuppleant valdes Lavanya Jansson. Till valberedning valdes Ulf Olsson och Hans-Åke Höber.

Christer Spethz läste därefter upp styrelsens proposition angående svarttjärnsgruppen varande eller icke varande. Årsmötet höll med om att föra över ansvaret till styrelsen var utmärkt och att detta borde ha gjorts för länge sedan. Årsmötet klubbade igenom förslaget med full majoritet att gruppen upphör och ansvaret för Svarttjärn därmed övergår till styrelsen.

Christer läste därefter upp styrelsens proposition om att släppa i öring även på våren. En del diskussion uppstod, framförallt om att öringen har en lägre trivseltemperatur vilket kan leda till ett sämre sommarfiske. Styrelsen visade statistik från 2003 till 2006 vilken visar att det tas mer öring än regnbåge i juni och juli, men att det tas något mer regnbåge i augusti. Årsmötet beslutade att prova med öring till våren och att ett nytt beslut tas vid nästa årsmöte.

Laszlo redovisade utbytesstatistiken som visar på ett stort svinn i Svarttjärn. 44 procent av all fisk försvinner mot mer normala 20 procent. Årsmötet beslutade därför att höja dagskvoten från två fiskar till tre fiskar per dag i avsikt att reducera svinnet. Jag antar att några av Er därute, som lyckas komma på rätt dag, kan få en del nöje av detta. Kom dock ihåg att det fortfarande är 15 fiskar per år som gäller.

Christer läste upp styrelsens tredje proposition om utsättning av röding i Svarttjärn. Av denna blev det bara lite information då Nymphen fått avslag från länsstyrelsen om att få göra detta. Dels på grund av att det krävs minst 30 meters djup, men också för att vattenkvalitéten inte blev godkänd. Det intressanta med denna historia är att vi av länstyrelsen fick tillstånd för isättning av öring och regnbåge, vilket vi tidigare inte innehaft!

I övrigt togs frågan om insektsökande åtgärder i Svartjärn upp. Många projekt har påbörjats i Nymphens regi men har aldrig avslutats. Frågan är om vi kan släppa i insekter? Det som bestämdes är att vi först får vi kolla upp om det finns förutsättningar för detta innan ett projekt startas upp. Karl-Erik Röjder tog på sig att kolla upp vad som finns runt sjön och rapporterar detta till styrelsen. Utifrån detta går vi vidare.

Mötet blev ett ganska lugnt och fridfullt möte och vi från styrelsen får tacka för det gångna året och hoppas att det nya blir om inte ännu bättre.


Ordförande


Copyright © Fiskeklubben Nymphen