Årsmöte 2012Årsmötet hölls i sal 234 i gjuteriet den 14 februari och 17 medlemmar, dvs. 12 %, närvarade vilket anses vara acceptabel. - Mötet blev relativt lugnt med reflektioner och tyckande huvudsakligen kring de två inkomna motioner samt tillsättande av 4 nya styrelse-medlemmar.

Efter de inledande formalia har vi valt till mötesordförande Ingemar Malmström och till mötessekreterare Stefan Cederstedt samt två protokolljusterare Raimo Lindholm samt Lars Bäcker.

Styrelsens redovisning av den gångna verksamheten lästes upp av ordförande Tommy Kallerdahl. Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut i medlems-mappen.

Den ekonomiska redovisningen visades av Laszlo Szabo i form av balansrapport och som resultatrapport, vilka ska läggas ut i medlems-mappen.

Revisionsberättelsen lästes upp av Christer Spehtz, då ingen av revisorerna var närvarande, där framgick att styrelsen fick ansvarsfrihet för tiden 1/1 -31/12-2011.

Beträffande budget för 2012 visades där bl.a. framgick att 72 % av budgetsumman gå till Svarttjärn resten administration, webbhotell m.m. Se hela budgeten i medlemsmappen.

Styrelsen förslag för oförändrad medlemsavgifter för 2012 godkändes utan synpunkter.

Mötets viktigaste beslut skulle vilja säga var val av styrelsen. En mycket unik händelse som aldrig har inträffat i klubbens 40-årige historia, förresten klubben fuller 40-år i år! att så gott som hela styrelsen skulle väljas om efter ett spontant avhopp. Enmans valberedningen bestående av Ulf Olsson hade den grannlaga uppgiften att f öreslå kandidater på 4 poster. Med lite tips från olika håll blev det till sist en komplett styrelse vilka presenterades på mötet och röstades in kvickt

De lyckligt invalde är:
Ordförande Ingemar Malmström
Sekreterare Anders Moli
Ledamöter Hans Iderström och Christer Åhlén
Kassören Laszlo Szabo omvaldes

Revisorerna Karl-Erik Röjder och Jan-Åke Fritiofsson samt suppl. Prem Lavanya Jansson omvaldes
Valberedningen har gjort sitt, tyckte Ulf Olsson och vägrade fortsätta efter årtionden på posten.
De nyvalde valberedningen består av: Stefan Cederstedt och Christer Spehtz

Beträffande deltagande i arbetsinsatser vid Svarttjärn har diskuterats. Mer om den i mötesprotokollet som ska läggas ut i medlemsmappen så snart den kommer till mig.

I ärenden punkten diskuterades de två inkomna motioner:
Den ena handlade om att höja deltagarantalet på arbetsdagar den tyckte mötet var provocerande att istället för "morötter" föreslogs "piska" vilket ogillades av mötet kanske mest av undertecknad.
Det finns några som jobbar "ständigt" runt tjärnen och uppfartsvägen som borde premieras för sina insatser istället för att straffbelägga de om de inte kan komma just på en viss utsatt arbetsdag. Den nya styrelsen ska jobba fram en lösning på det problemet.

Den andra motionen handlade om fiskutsättning. Alternativ 2 enligt motionen som gillades och ska gälla från årets maj-utsättning och fram tills vi samlar in tillräkligt mängd statistik.

Det mejlades in en tredje förslag till mig vilket jag lovade att ta upp på mötet, det gjorde jag också. Den handlade om de regnbågar som vi inte ville ha förut och inställningen mot de missfostren har inte förändrats.
- Tyvärr den ogillades ingen ville veta om den

Aktiveter typ fiskeresor, tältfest mm. ska styras upp som årsfesterna gjordes vilket innebär att all kostnadskrävande aktivitetsförslag ska åtföljas av en kalkyl, som ligger till grund för eventuell ekonomisk bidrag.
Jag vill gärna hänvisa till de årsfester jag själv ordnade. Jag hade en limit på 2000 kr dock max 100 kr/deltagare. Jag fick "ragga" deltagare i värsta fall hela 20 stycken för att få ihop.
Lägg ut bindande anmälningslista till visst datum. Har man inte fått tillräckligt många anmälningar ragga fler eller ställ in aktiviteten.

Hoppas att ni förstår hur det ska gå till.


Laszlo


Copyright © Fiskeklubben Nymphen