Årsmötet 2011Vi var tio medlemmar som närvarade på årets möte som blev förhållandevis lugnt men med en del inslag som påverkar klubben i allra högsta grad. Kommande år kommer speglas av få aktiviteter och att klubben kommer att få en ny ekonom.

Ingemar Malmström fick förtroendet att hålla i klubban denna kväll och tog kommandot direkt. Undertecknad redo-visade därefter det gångna årets händelser och Laszlo Szabo ekomomin för dito. Eftersom den planerade föreläs-ningen blev inställd samt att vi lyckades hålla kostnad för grusning nere blev det ett överskott i ekonomin på runt 6000 kr vilket innebär att klubbens reservbufffert ligger inför året på cirka 25 000 kronor.

Revisorerna, vilka inte deltog, propsade därefter på ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året vilket mötet godkände och styrelsen ställde därefter sina stolar till föfogande. Val av ordförande för det kommande året blev snabbt avklarat och undertecknad fick förtroende även för detta år. Christer och Kjel-Åke blev omvalda som suppleant och Stefan sitter kvar som sekreterare ett år till enligt två års regeln.

Laszlo blev omvald som klubbens ekonom men meddelade att han har för avsikt att överlåta detta till någon ny förmåga efter detta verksamhetsårets slut, dvs i april. Detta godtogs och det beslöts att valberedningen skulle meddelas om att de har på sig att hitta en adjunkt som kan ersätta Laszlo snarast. Denne kommer vidare att få förtroendet att ta över och därefter formellt godkännas vid nästa årsmöte om medlemmar nu bifaller detta.
Därefter kom vi in på aktiviteter för det kommande året. När det gäller pimpel-fisket ställs detta in och likaså öringresan och detta mot bakgrund av det låga intresset. Fyra respektive tre kom förra året. Harresan kommar att fortgå även detta året men att det kommer antagligen bli sista året om inte anmälningarna och de som följer med ökar. Förra året var det endast tre man som åkte upp. Den enda aktivitet som ökar i antalet deltagare är gäddflugfisketävlingen. Förra året kom åtta man och jag själv kunde inte närvara. Inför årets tävling ligger redan sju anmälda och vi hoppas fler kommer.

En motion kom in och gällde föreläs-ningens vara eller inte vara. Det blev diskussion kring detta och en del tyckte kvaliteten på föreläsarna varierat kraftigt genom åren och att föreläsningarnas innehåll som kanske inte passat alla. Ingen hade något att invända mot motionen som därför bifölls och där vi sa att vi tar en timeout ett tag. Vidare meddelade Laszlo att han ej heller har för avsikt att anordna årsfest under 2011 och om valberedningen har fått på sig att försöka hitta någon festgeneral. Årsfesten ligger i budget men om, när och hur och av vem denna kommer hållas är därmed osäkert.

Det blev en del diskussioner om varför intresset att delta i evanemangen avtagit och ingen hade väl egentligen något konkret svar på detta. Alla var dock överens om att eftersom intresset svalnat så får vi anpassa verksamheten efter detta. Vi i styrelsen har i vilket fall en del idéer som vi hoppas blir verklighet under året och detta kommer vi givetvis meddelas på hemsidan där Laszlo även fortsättningsvis kommer att kvarstå som webmaster tills vidare.

Ordf. Tommy Kallerdahl


Copyright © Fiskeklubben Nymphen