SÄFFLE NWT 18/01 1978  

Uruselt kommunalt intresse för att kalka sura sjöarna


kvarvarande rödingsjöar och som sådan klassad av riksintresse i den fysiska riskplaneringen både ur fiskeribiologisk och naturvetenskaplig synpunkt. Här har Fiskeristyrelsen tillstyrkt ett l00-procentigt statsbidrag med 350.000 kronor. Bidraget avgörs slutligt av regeringen.

Statsbidrag

Till de övriga fem projekten utgår 75-procentigt statsbidrag. Ett av de projekt som har riksintiesse beträffande kalkningsmetoden är Acksjön i Karlstad kommun. Här skall man för första gången i landet prova en kalkvattenberedare som tagits fram av Miljöförbättring AB i Stockholm. Metoden är ursprungligen utvecklad för fällning av fosfater i reningsverk. Beredaren arbetar med finmalen kalciumkarbonat vilket gör att metoden blir mycket kalksnål. Kalkvattenberedaren kommer att placeras vid ett av tillflödena och än utvärdering kommer att göras av Miljförbättring AB i Stockholm. För det här projektet utgår statsbidrag med 43.500 kronor.

I Tobyälven och vissa mindre bäckar i Borgviksåns vattensystem skall Tobyns Fiskevårdsförening genomföra kalkning med hjälp av speciella kalkbrunnar. IVL:s vattenkemiska laboratorium i Fryksta kommer att följa upp projektet som får 49.500 kronor i statsbidrag.

Resterande tre projekt blir kalkning av mer traditionellt slag. Säfflekommun får 41.200 i statsbitkag för kalkning av Krokvattnet och Gårdsjön. Övre Gla Fiskevårdsförening får 61.100 kronor för kalkning av Stora och Lilla Ristjärn samt Lelången. Slutligen får fiskeklubben Nymphen 7.800 kronor för kalkning av Svarttjärn väster om Älvsbacka. Arets bidrag via Fiskeristyrelsen är att betrakta som en försökverksamhet. Tidigare har statsbidragen kanaliserats via länsarbetsnämnderna. Hittills har omkring 15.000 hektar kalkats i Värmland.

Hagö Järpegård

Försurningen av våra värmlandska sjöar och vattendrag pagår i ökad takt samtidig som politikernas intresse för att sätta in åtgärder ligger kvar på samma nivå. Och det är enligl fiskerikonsulent Lennart Stenberg på Fiskenämnden i Karlstad en sorgligl lågnivå man lagt sig på.

Av de sex kalkningsprojekt som nu är aktuella i Värmland är det bara tre kommuner som är inkoplade, Säffle, Karlstad och Hagfors. I det sistnämnda fallet har fiskeristyrelsen tillstyrkt ett l00-procentigt statsbidrag varför det i realiteten bara är 2 av 16 värmlandskommuner som satsar kommunala medel på kalkning av sjöar.

Totalt satsas 30.000!

Säffle och Karlstads båda kalkningsprojekt kostar tillsammans ca 115.000 kronor varav 75 procent,
d v s ca 85.000 kronor utgår i statsbidrag. Den totala kommunala satsningen på kalkning i Värmland uppgår således under innevarande år till 30.000 kronor!

Fiskerikonsulent Stenberg menar att det nu är hög tid för politikerna att vakna upp.

De kommuner som vill rädda några friska fiskevatten för framtiden bör nog börja se om sitt hus nu innan det är för sent. Den dag som försurningen gått så långt att sjöarna ligger helt döda kommer politikerna utan tvekan att ställas till svars och då blir det säkert också svårt att hitta ett försvar för att man ingenting gjort.

De projekt som nu är godkända eller tillstyrkta av Fiskeristyrelsen ger sammanlagt statsbidrag för kalkning med 553.000 kronorl Det största enskilda projektet är utarn jämförelse kalkning av Stora Ullen i Hagfors kommun. Stora Ullen är en av våra


Copyright © Fiskeklubben Nymphen