Regler avseende fiske i Svarttjärn.
- Antagna av styrelsen 2015-05-01 enligt uppdrag från årsmötet


1. Fiskerätt har den som löst dagkort eller årsfiskekort. Årsfiskekort får endast lösas av den som är medlem i fiskeklubben Nymphen och som dessutom betalt engångsavgiften. Dagkortet kan endast lösas av medlem för "betalande gästfiskare" som fiskar tillsammans med medlem med årsfiskekort. Dagkortet gäller från kl. 00.00 till kl. 24.00 och endast för flugfiske.

2. Medlem som innehar årsfiskekort i Svarttjärn får, vid högst två tillfällen, ta med sig en fiskande gäst för fiske i Svarttjärn. Gästen fiskar då på fiskekortinnehavarens dagfiskekvot. Medlemmen skall vid detta tillfälle närvara och kunna styrka sin egen och gästens fiskerätt.

3. Största tillåtna fångst av utplanterad fisk i Svarttjärn för medlemmar som innehar årsfiskekort är enligt följande:
- Maximalt 3 fiskar per dygn
- Maximalt 15 fiskar per verksamhetsår

4. Enda tillåtna fiskemetoden är spöfiske från land eller is. Fiske får ske endast med ett spö åt gången per fiskande. Med spöfiske(på sommaren) menas spinnfiske eller flugfiske med fluglina och flugspö. Fiske med kastflöte är inte tillåtet.

5. Mask eller levande agn får inte användas.

6. Flugfiskare har företräde vid nord- och sydändans gungfly samt vid Mickebäcken.

7. Fångst skall, vid varje fisketillfälle, rapporteras i pärmen vid ett av vindskydden.

8. Fiskeförbud gäller efter fiskisättning enligt styrelsens beslut.

9. Barn under sexton år fiskar avgiftsfritt i sällskap med vuxen som har årsfiskekort, och fiskar då på dennes fångstkvot.

10. Förutom medlemmar har markägare fiskerätt i Svarttjärn. Aktuell tabell över markägare finns på www.nymphen.se


Fiskeetik

Etik handlar om hur vi tänker och hur vi handlar, om de normer och värderingar som
påverkar våra handlingar. Det handlar om vår människo- och natursyn helt enkelt.
- Etiska problem uppstår när värderingar kolliderar.
För att försäkra oss mot problem vill vi att du läser igenom våra etiska riktmärken, som är en uppsättning värderingar och som är gemensam för alla medlemmar i FK Nymphen samt fiskande gäster.

" Följ de aktuella bestämmelser som regleras i klubbens stadgar och fiskeregler.

" Var noga med att inte skräpa ner. Ta hem allt skräp även fiskrens. Förstör inte andras naturupplevelser genom att lämna skräp efter dig.

" Visa hänsyn mot andra fiskare så att de inte störs av dina fiskemetoder.

" Ta inte upp mer fisk än du själv kan nyttja.

" Vi som har varit med en längre tid bör tala om för de nya medlemmarna vilka etiska värderingar vi har, gärna redan vid "värvningen".

" Sök aktivt efter etiska riktmärken genom de "äldre" i klubben, gärna genom en "mentor/fiskefadder".

" Eldning är endast tillåten vid vindskydden. Släck ordentligt efter Er.

Sökandet efter etiska riktmärken måste ofta ske i dialog mellan människor. Därför vore det naivt att tro att genom enbart uppräknande av ett antal etiska riktmärken att de skulle förändra vår primitiva inställning till vårt fiske. För att göra attitydförändringen mera effektivt och verkningsfullt, återigen, bör vi samtala med varandra så att fler av oss skulle känner igen sig i nedanstående citat;

"Åren har medfört en viss förändring i vår inställning till fisket. Vi tänker inte längre på att vara bäst, att prestera den tyngsta fiskekorgen eller största fisken. Vi har kommit till insikt om att fisket är någonting mera än en primitiv passion. Fastän jaktlusten finns kvar lägger vi mera estetiska synpunkter på vårt sätt att fiska."

Dessa rader är av en amerikansk flugfiskare och konstnär.


Copyright © Fiskeklubben Nymphen