STADGAR

för Fiskeklubben Nymphen i Karlstad
antagna av årsmötet 2018-02-20
§ 1 Klubben ska verka for att främja sport?sket och ?skevården i Värmlands Län.
§ 2 Klubben är en ideell förening.
§ 3 Klubben ar öppen for alla.
§ 4 Krav för fortsatt medlemskap är att fastställda avgifter betalas under januari månad.
§ 5 Beslutande organ är styrelsen och årsmötet.
§ 6 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 7 Årsmöte sammankallas i det 1:a kvartalet. Följande punkter ska alltid vara upptagna på ordinarie årsmötet:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän för årsmötet
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Revisionsberättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna räkenskapsåret
9. Inkomna motioner
10. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
11. Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår
12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer och en suppleant
14. Val av valberedning (två personer)
15. Verksamhetsplanering
16. Årsmötet avslutas


§ 8 Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Kallelse till
årsmötet ska utgå senast fyra veckor före årsmötet.

§ 9 Styrelsen ska, om revisor eller minst 1/3 av medlemmarna så begär, kalla till extra årsmöte för diskussion av speciell fråga. Detta möte ska äga rum inom tre veckor efter att begäran inkommit till styrelsen. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§10 Årsmötet väljer till styrelsen ordförande på ett år. Kassör, sekreterare och två ledamöter väljs på två år. Val av kassör och sekreterare får ej ske samma år. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.

§11 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

§12 Verksamhetsåret är 1 februari till och med 31 januari. Räkenskapsåret är 1 januari till och med 31 december.

§13 Stadgarna kan endast ändras av ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.
§14 För upplösning av föreningen fordras 3/4 majoritet på två av varandra följande årsmöten. Att upplösning av föreningen skall behandlas skall framgå av kallelsen.

§15 Årsmötet beslutar om eventuella ekonomiska medels disposition vid föreningens upplösning.

Copyright © Fiskeklubben Nymphen